Botschaften in Berlin | Die Bücher | Kontakt
Botschaft der Republik Uganda
Republic of Uganda

Hauptstadt / Capital:
Kampala

Grundfläche / Landmass:
241.548 km2

Einwohner / Population:
28.816.000

Botschaft der Republik Uganda Botschaft der Republik Uganda
Axel-Springer-Straße 54 A
10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30 24047556
Telefax: +49 (0)30 24047557

e-Mail: ugembassy@yahoo.de
Internet: www.uganda.de/botschaft

Erste / First Zurück / PreviousVor / Next Letzte / Last
Datenschutz | Impressum